SABIEDRĪBAS VADĪBAS MAĢISTRA (KODS 45345)

Kā Noteikt Forex Padomnieks Universal Instrukcija


Pēc sievietes personības noskaidrošanas policija viņu nogādājusi Šķilbēnu pagasta valdē. Pagasta valde tālāk sievieti nodevusi viņas māsasvīra aprūpē. Pēc dažām dienām māsasvīrs atvedis pacienti atpakaļ uz pagasta valdi, sakot, ka tā traucējot mājas mieru. Sieviete līdz jauna saimnieka-uzraudzītāja atrašanai atstāta pagasta valdē, no kurienes aizbēgusi pie brāļa, kur pastrādājusi smagu noziegumu nogalinājusi 10 mēnešus veco brāļa bērnu. Tad to atkal sagūstījusi policija un beidzot nogādājusi Daugavpils psihiatriskajā slimnīcā. Šo un līdzīgu gadījumu apraksti periodiskajos izdevumos un arhīva dokumentos liecina par šādu realitāti: ja pacienta tuvinieki no psihiski slimā aprūpes atteicās, tā kļuva, galvenokārt, par pašvaldības problēmu. Šādu kārtību arī oficiāli apstiprināja Veselības departaments gada septembrī, izsūtot apkārtrakstu, kas noteica, ka par garīgi slimajiem, kurus brīvo vietu trūkuma dēļ nevar uzņemt ārstēšanai slimnīcās, jārūpējas viņu piederīgajiem; ja tie ir trūcīgi un nespēj slimnieku uzturēt tad attiecīgai pašvaldības iestādei. Lielākai daļai pašvaldību nebija telpu, kas derētu kaut īslaicīgai psihiatrisko slimnieku izvietošanai. Pašvaldības turēja viņus gan apcietinājumā, gan centās ierīkot speciālas telpas kādā no pagastam piederošām ēkām, dažas norīkoja apsardzi, līdz radīsies iespēja pacientu uzņemt slimnīcā. Gadījumā, ja pagasta darbinieki pacientu bija aizveduši uz slimnīcu, bet izrādījās, ka brīvu vietu tur nav, viņu centās atstāt apriņķa priekšnieka uzraudzībā.

Tomēr dažas dienas vēlāk no Ļaudonas pag. Tā kā slimnīcās brīvu vietu nebija, atbilde bieži bija vienkārša: Mums nav telpu, kur likt šos vājprātīgos. Ko lai pagasta valde ar viņu iesāk? Lai gan muižas pārvalde griezās pie visām Latvijas psihiatriskajām slimnīcām, sasirgušo neizdevās stacionēt visās iestādēs atbildēja, ka nav nevienas vakantas vietas. Savukārt Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētājs, pie kura, nevarēdams atrast vietu slimniekam, griezās muižas pārvaldnieks, atbildēja pavisam stingri viņš piedraudēja muižas pārvaldniekam ar sešu mēnešu cietumsodu, ja viņš slimo sūtīšot uz Strenčiem bez atļaujas. Aprakstīti arī gadījumi, ka vājprātīgie aizvesti uz Tautas labklājības ministriju un atvedēji vienkārši pateikuši: Vai nu jūs ņemiet šos vājprātīgos pretim, vai mēs viņus palaidīsim uz ielas, lai iet, kur grib, jo uz laukiem nav nekāda glābiņa.

Situācijas absurdu labi apzinājās arī psihiatri. Arnolds Laksbergs to raksturoja ar šādiem vārdiem: Pilsoņiem nevajadzētu ilgi un nesekmīgi klauvēt pie psihiatrisko slimnīcu durvīm, šie vārti būtu katrā laikā atverami bez liekas klauvēšanas kā tiem, kam slimnīcā nepieciešami jāiestājas, kā tiem, kam lietderīgi no viņas izrakstīties Latvijas Republikas III Saeimas IV sesijas Latvijas Republikas IV Saeimas stenogrammas. Rīga: Latvijas Republikas Saeimas izdevums,sl. Likums paredzēja, ka par vājprātīgo, kas ievietots speciālā valsts iestādē un uzskatāms par sociāli apgādājamu var ņemt no kriptogrāfijas dienas tirdzniecības signāli par labu valstij uztura naudu ne vairāk par vienu trešdaļu no iestādes faktiskajiem izdevumiem šā slimnieka uzturēšanā. Ja pacients nepiederēja sociāli apgādājamo kategorijai, uztura naudu no vienas trešdaļas līdz pilnam apmē ram likums fibonacci forex tirdzniecības sistēma piedzīt no pacienta tuviniekiem vai paša īpa šu miem. Uztura nauda nebija ņemama par vājprātīgiem un garīgi vai morā liski defektīviem bērniem, ja tie iestādē turami pēc tiesas sprieduma. Turklāt likumā bija iestrādāts arī punkts, ka šo pienākumu izpildīšana no valsts puses uzturēt zīdaiņus līdz divu gadu vecumam, uzturēt vājprātīgos speciālās iestādēs, ārstēt, kopt un uzturēt trūcīgas personas, kas saslimušas ar tuberkulozi lipīgā stadijā un ambulatoriski ārstēt veneriski saslimušos ir izvedama pakāpeniski, atkarībā no valsts līdzekļiem.

Jaunā Sociālās apgādības likuma paskaidrojumi konkretizēja, ka pacientu nosūtīšanu uz visrentablākā šifrēšanas monēta regulē vecie, gadā pieņemtie, noteikumi par vājprātīgo uzņemšanu valsts slimnīcās, vietu trūkuma dēļ, katrā kā es varu ieguldīt kriptovalūtās gadījumā jāsazinās ar Tautas labklājības ministrijas Veselības departamentu vai attiecīgo valsts slimnīcu. Tas ļauj secināt, ka tieši psihiatriskajā aprūpē bija samilzušas vislielākās problēmas. Apspriedē pieņemtie atzinumi bija: Vājprātīgo slimnieku uzturēšana un ārstēšana jāuzņemas valstij; lūgt valdību paplašināt vājprātīgo slimnīcas; Popes muižā ierīkot vājprātīgiem koloniju; lūgt Tautas labklājības ministriju nākošā gada budžetā paredzēt plašus līdzekļus vājprātīgo slimnīcu izbūvēm, ņemot vajadzīgos līdzekļus no valsts piemaksām slimo kasēm; vājprātīgu ārstēšana pašvaldību slimnīcās ir dārgāka nekā valsts slimnīcās un šo starpību lūgt segt no valsts līdzekļiem. Pašvaldības argumentēja savu rīcību ar to, ka lielākai daļai nav piemērotu telpu slimnieku izvietošanai, ka radinieki nevēlas ņemt savus slimniekus pie sevis pat par atlīdzību un ka slimnieku uzturēšana pagastā pašvaldībai izmaksā dārgāk nekā pacientu uzturēšana slimnīcā.

Tas skaidroja pieņemto grozījumu būtību. Rīkojumā tika uzsvērts, ka pieņemtie grozījumi paredz vājprātīgo uzturēšanu uz valsts rēķina vienīgi speciālās iestādēs, par kādām uzskatāmas valsts un pašvaldību psihiatriskās slimnīcas, kurās neuzņem visas personas, kas prātā aprobežotas, bet tikai tādus vājprātīgos, kam, pēc ārsta atsauksmes, tiešām nepieciešama ārstēšanās psihiatriskā slimnīcā. Tepat arī atzīts, ka psihiatriskās slimnīcas nereti ir pārpildītas, tāpēc pacientu uzņemšana notiks pakāpeniski, iepriekš sazinoties ar attiecīgo slimnīcu vai Veselības departamentu. Par slimniekiem, kas atradās radinieku aprūpē vai nespējnieku patversmēs, joprojām bija jārūpējas pašvaldībām. Savukārt pilsētu pašvaldībām gan aizvien saglabājās iebildumi, ka likums noteica valsts pilna apmēra iesaisti tikai lauku pašvaldību apgādājamiem.

Tās uzskatīja, ka arī pilsētu pašvaldību trūcīgo kurlmēmo, neredzīgo un vājprātīgo apgādes izdevumi būtu jāsedz valstij pilnā apmērā. Šie grozījumi paredzēja iespēju ārstēšanas maksu, ko piedzen no piederīgiem vai pacienta īpašumiem, samazināt līdz pat no faktiskajiem izdevumiem. Deinstitucionalizācijas mēģinājumi Viens no psihiatriskās aprūpes sistēmas mazspējas risinājumiem bija mērķtiecīga slimnīcu atbrīvošana no mierīgiem hroniskajiem pacientiem, kam nebija nepieciešama speciāla ārstēšana. Mierīgo pacientu nodošanu t. Slimnieku dzīves apstākļus un veselību uzraudzīja ārsts. Taču bieži pacientu radinieki, īpaši lielajās pilsētās, no šādas prakses atturējās. Nesamērīgi lielākais vairums mazturīgo Rīgas pilsoņu atrod par izdevīgāku atstāt savus slimniekus iestādē uz pilsētas rēķina nekā tos turēt un kopt pie sevis mājā par 30 latiem mēnesī, atzina H. Buduls gadā no Sarkankalna slimnīcas mājas aprūpē bija izdoti tikai ap 10 pacientu. Līdz gada beigām tādu kā nopelnīt daudz naudas jau No visiem ģimenes aprūpē nodotajiem pacientiem tikai viens tika atsūtīts atpakaļ uz slimnīcu.

Redzot, ka Daugavpils slimnīcas darbinieki sekmīgi lauku saimniecībās izmitina pacientus, ieinteresējās arī citi. Pirms pacientu Buduls H. Jelgavas psihiatriskā slimnīca gadā mājas aprūpē bija izdevusi 40, Strenču psihiatriskā slimnīca 26, bet Aleksandra Augstumu slimnīca tikai 11 pacientus. Pacientu varēja nodot mājas aprūpē pie viņa tuviniekiem vai pie svešiem cilvēkiem. Slimnieku izmitināšana pie tuviniekiem bija vienkāršāk īstenojama, taču par perspektīvāku tika uzskatīta pacientu izmitināšana audžuģimenēs visbiežāk lauku saimniecībās, kur pacienti savu iespēju robežās varēja strādāt kādu vienkāršu, bet derīgu darbu. Pastāvēja iecere, ka šāda pacientu izvietošana un nodarbināšana lauksaimnieku ģimenēs ar laiku varētu novest pie psihiatriskās kolonijas izveides, kas, atsaucoties uz labo praksi Gēlas kolonijā Beļģijā, varētu ievērojami samazināt pacientu uzturē šanas izmaksas gadā H. Buduls saskaņā ar citu valstu pieredzi sprieda, ka būtu lietderīgi šo sirdzēju izmitināšanai dibināt slimnīcu koloniju, kurā slimniekus varētu ne tikai aprūpēt, bet arī nodarbināt. Savukārt psihiatri saskatīja arī būtisku ieguvumu pašiem slimniekiem. Veselības departaments jau gada jūlijā bija griezies pie Cfd vs stockbroking apriņķa zemes ierīcības komitejas ar lūgumu piešķirt Popes pili ar vairākām ēkām vājprātīgo kolonijas ierīkošanai, kuras iekārtošanu bija paredzēts sākt jau nākamajā gadā.

Jautājums tika atkal aktualizēts gada oktobra apriņķu valžu pārstāvju sēdē, kurā tie pieprasīja valdībai paplašināt psihiatriskās slimnīcas un Popes muižā ierīkot vājprātīgiem koloniju gadā tika izstrādāts hroniski vājprātīgo slimnīcas patversmes Popes muižā detalizēts budžeta projekts Par darbu bija paredzēts slimniekus arī atalgot. Kopumā kolonijas izveidei un tās darbības nodrošināšanai gadā nepieciešamais finansējums tika aprēķināts latu, kas bija aptuveni puse no lielo psihiatrisko slimnīcu kopfinansējuma. Zināms, ka gada vasarā Popē psihiatriskā kolonija vēl nedarbojās, jo Tautas labklājības ministrija minētā gada vasarā Popes pilī bija ierīkojusi bērnu vasaras koloniju. Turklāt jau tajā pašā gadā Ventspils apriņķa pašvaldība Tautas labklājības ministrijai ierosināja šo ēku atdot atpakaļ, lai Ventspils apriņķis kopā ar Ventspils pilsētu tur ierīkotu kopīgu slimo kriptovalūtas latvijā patversmi.

Attīstoties psihiatrijai kā akadēmiskai disciplīnai un ieviešot psihiatrijas klīniskajā praksē laikmeta modernākās ārstēšanas metodes malārijas drudža terapiju progresīvās paralīzes ārstēšanā un insulīna un kardiazola šoka terapijas šizofrēnijas ārstēšanā garīgi slimajiem cilvēkiem teorētiski bija iespējams saņemt tā laika standartiem atbilstošu psihiatrisko aprūpi. Taču nesakārtotas sociālās aprūpes dēļ psihiat riskās aprūpes pieejamība bieži bija apgrūtināta.

Kopsavilkums Pēc Pirmā pasaules kara, Latvijas Republikas laikā, veidojoties industrializētas sabiedrības modelim, mainījās arī attieksme pret garīgajām slimībām un psihiatriju. Psihiatrisko pacientu aprūpe no iepriekš dominējošās mājas aprūpes pārgāja medicīnas un institucionalizētās psihiatrijas jurisdikcijā. Tas radīja arvien pieaugošu pieprasījumu pēc gultas vietām psihiatriskos stacionāros un veicināja psihiatrisko stacionāru nemitīgu paplašināšanu. Taču valsts, pašvaldību, psihiatru un sabiedrības iesaiste psihiatriskās aprūpes problēmu risināšanā nespēja tās atrisināt visu laiku nemainīgi saglabājās apgrūtināta psihiatriskās aprūpes pieejamība, bet pašās slimnīcās to reālajām iespējām pārāk liels pacientu skaits.

Tas galvenokārt bija saistīts ar vāji organizētu psihiatrisko pacientu sociālo aprūpi. Sifiliss, dementia paralytica un malārijas drudža terapija Latvijas psi hiatru praksē Rīga, lpp. Following the industrialization and urbanization, the attitude towards mental illness and psychiatry began to change. Previously dominant home and community care for mental illness was replaced by medical care in psychiatric institutions. The request for institutionalized psychiatric care started to grow rapidly. It was followed by ongoing expansion of inpatient treatment facilities. Despite the efforts of state, local governments, psychiatrists and the public to deal with problems in this area, access to psychiatric care remained difficult throughout the entire period, with the hospitals themselves always having too many patients.

This was mostly down to poorly organized social care for psychiatric patients. Ieva Lībiete, Dr. Atšķirībā no vairākiem citiem Latvijas medicīnas dižgariem J. Prīmanis nerakstīja dienasgrāmatu un ir atstājis maz atmiņu. Turklāt arī atstā tās vairāk saistās ar viņa profesionālo darbību, nevis paša dzīves gaitām. Nezināmais Prīmanis. Pielikums: Mājas Viesis, g. Jēkabs Prīmanis: Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, lpp. Turpat, lpp. Prīmaņa personības vaibstus. Savdabīgi jaunus pavedienus šajā atspulgā ienes viņa skolēnu un kolēģu atstātās atmiņas. Prīmani pamazām veidojas tas neparasti mītiskais priekšstats, ko vairāk vai mazāk atpazīstam šodien. Vecākais dēls Mārtiņš Prīmanis ilggadējs LU rektors bija 14 gadus vecāks par Jēkabu, tāpēc brāļu attiecības tā pa īstam izveidojās vien alex fortin crypto investing pro gados. Vēsturiskā skatījumā raugoties, J. Prīmanis pieder tai Pārpublicēts: Acta medicohistorica Rigensia Vol. II XXI. Daži docenta Dr. Atmiņas par trim profesoriem [Arī par J. Patiess pelnīt naudu tiešsaistē tiešām ātri un bez maksas un paidagogs prof. Latviešu kauli Atmiņas par anatomikumu un antropoloģijas ziedu laikiem Latvijā. Rīga, Skultāne-Zariņa L. Medicīnas fakultāte pēc 2. Ordinārais anatomikums: Savi un sveši. Vēstījumi par mediķiem un medicīnu. Stokholma Rīga: Memento Treji deviņi, lpp. Prīmanis jaunā konta minimums kādā no savām pēdējām vēstulēm gada Sautiņu māja un tai pieguļošā Sūrumu māja abas ir agrākās vecsaim niecības, kas atradās vistuvāk Carnikavas muižai Gaujas kreisajā krastā.

Starp šo muižu un minētām mājām tek Vecgauja, t. Abas mājas piederēja Ādažu muižas īpašniekam fon Kampenhauzenam Esmu tur apmeklējis pagasta skolu. Vasaras laikā katru dienu piecas verstis soļoju uz skolu, bet ziemās vienmēr veselu nedēļu dzīvoju skolā. Stradiņam par atvēlētajām vēstulēm, ko J. Prīmanis rakstīja Paulam un Jānim Stradiņam no līdz gadam. Tie bija cilvēki, ar kuriem ne reizi vien krustojās J. Prīmaņa dzīves gaitas, un daži no viņiem kļuva par J. Prīmaņa tuvākajiem draugiem. Nikolaja ģimnāziju pēc pilnas astoņu klašu programmas J. Prīmanis kā noteikt forex padomnieks universal instrukcija gada 4. Viņš nebija apaļš teicamnieks, tomēr vairumā priekšmetu zināšanas tika novērtētas ar teicamām un labām atzīmēm. Vienīgā apmierinošā trijnieks atzīme bija ielikta krievu valodā un literatūrā. Prīmanis ilgi nedomāja, ko darīt turpmāk. Acīmredzot viņš jau bija izšķīries par labu medicīnas studijām un nolēmis mācīties Tērbatā. Kas viņam lika izvēlēties medicīnu, to šodien grūti pateikt, jo nekur viņš pats vai viņa kolēģi par to nav rakstījuši. Velkot vēsturiskās paralēles, Prīmanis ir no tās pēdējās ārstu pa audzes, kas izglītojās ārpus Latvijas, jo nākamajai censoņu paaudzei kā tirgoties ar mazāku kriptovalūtu bija dota iespēja studēt dzimtenē.

Prīmanis izvēlējās Tērbatas universitātes Medicīnas fakultāti, kurā iestājās gadā matrikulas Nr. Šeit gan J. Prīmanis mācījās tikai nepilnus divus gadus, jo, domājams, ģimenei trūka līdzekļu turpmākām dēla studijām. Nevarēja palīdzēt arī vecākais brālis Mārtiņš. Lai gan viņš bija iestājies Rīgas Politehniskā institūta Tirdzniecības nodaļā, šajā laikā acīmredzot materiālo apstākļu spiests pieņēma audzinātāja vietu poļu aristokrāta V. Vilim Derumam Kāpēc jaunais students vēlējās mainīt augstskolu? Atbilde rodama viņa sarakstītajā dokumentālajā apcerē par Pēterburgas Kara medicīnas akadēmiju, kurā, stāstot par daudziem šo mācību iestādi beigušajiem latviešu mediķiem, viņš zināmā mērā sniedz ieskatu arī savā biogrāfijā. Uz jautājumu, kas piesaistīja latviešus iestāties Pēterburgas Kara medicīnas akadēmijā, J.

Prīmanis atbild, ka vispirms tā līnija kļūst bagāta tiešsaistē viena no vislabākajām Krievijas medicīniskās izglītības iestādēm, kurā turklāt varēja studēt uz kroņa rēķina. Nenoliedzami, tieši studiju laiks Pēterburgā ietekmēja ne tikai J. Prīmaņa turpmāko dzīvi, bet arī veidoja viņu kā personību. Vispirms tā bija iesaistīšanās apvienības Fraternitas Petropolitana rindās, kur viņš bija viens no aktīvākajiem biedriem. Lai gan Paula Stradiņa dēls uzsver viņu mentālo līdzību, radniecību, tomēr, dziļāk ielūkojoties šajos tik dažādajos pēc savas būtības cilvēkos un personībās, vēl šodien grūti pateikt, kas viņus vienoja. Jēkabs Prīmanis atšķirībā no Paula Stradiņa bija daudz pragmatiskāks un noteikti nebija ideju cilvēks. Taču šī draudzība izturēja gadu desmitus. Pat vēl vairāk. Prīmanis kļuva par Paula Stradiņa dēla Jāņa krusttēvu. Interesanti ir lasīt abu agrīno saraksti, kad viņi vēl bija Rokfellera stipendiāti Amerikā. Prīmaņa vēstules gan Paulam, gan Jānim Stradiņam, rakstītas emigrācijā jau pēc Otrā pasaules kara. Prīmanis, kaut arī bieži pārmeta draugam pārlieku lielo sabiedrisko rosmi, tomēr augstu vērtēja P.

Stradiņa nopelnus, īpaši medicīnas vēstures muzeja tapšanā. Ar drauga tiesībām viņš lūdza Paulu Stradiņu taupīt savus spēkus. Vērtējot abu dzīvi jau no attāluma, J. Prīmanis kādā vēstulē Paulam Stradiņam gadā atzīstas Karš un revolūcija pēc revolūcijas. Maz mēs esam mierīgu dzīvi baudījuši Šīs paaudzes dzīvē tā arī bija gada Prīmani, kas tolaik bija 3. Otrreiz viņu, lai gan palika nepabeigts mācību kurss, iesauca dienestā Baltijas kara flotē. Tas notika Pirmā pasaules kara bitcoin peļņas tirdzniecības bot gada 1. No gada Prīmanis veica jaunākā ārsta ordinatora pienākumus Kronštates Nikolaja jūras hospitālī, bet jau gada Staņislava III šķiras ordeni. Stradiņa vēstuļu fragmenti. Jelgavas kājnieku pulka vecākā ārsta Prīmaņa Jēkaba Jēkaba dēla. Sastādīts Rīga: Preses nams, lpp. Prīmanis pēc flotes sanitārinspektora pavēles atgriezās Kara medicīnas akadēmijā un to ar izcilību medicus cum exima laude pabeidza gada februārī jaunā padomju vara viņu atbrīvoja no dienesta.

Mazāk zināmi ir fakti par J. Prīmaņa turpmāko dzīvi. Uz neilgu laiku J. Prīmanis atgriezās savā Alma mater nu jau Kara medicīnas akadēmijas Ķirurģiskajā klīnikā, kur strādāja pie profesora Vladimira Opela, taču kā noteikt forex padomnieks universal instrukcija viņš tur nepalika. Politiskajai situācijai saasinoties, gada martā jaunais ārsts acīmredzot meklēdams sakarus ar latviešu bēgļu organizācijām devās uz Krievijas vidieni, uz Orlu, kur līdz 5. Daudzie pretpadomju dumpji Krievijā un kopējās militārās situācijas pasliktināšanās lika J. Prīmanim gada Pēc tam J. Prīmanis trīs nedēļas pavadīja bēgļu nometnē Kijevā, no kurienes ar bēgļu vilcienu Prīmanis strādāja par ārstu Ādažu pagastā, taču Sarkanās armijas virzīšanās uz Latviju tā gada Sarkanā armija strauji virzījās uz rietumiem, un Situācija bija neprognozējama, un vajadzēja izšķirties par turpmāko rīcību.

Prīmanis ilgi nedomāja un jau Tomēr, kā atzīstas pats, lieliniekiem iebrūkot Rīgā, dažādu apstākļu dēļ bija spiests tur palikt. Padomju valdība gada Prīmani mobilizēja Sarkanās armijas rindās, norīkojot Sanitārajā pārvaldē par atsevišķu uzdevumu ārstu pie Dr. Bērziņa Daugavpilī. Pēc landesvēra ienākšanas Rīgā Izmantodams situāciju, J. Prīmanis dezertēja un gada 5. Nedēļu vēlāk Jau 15 Apraksts par anatomijas prozektora v. Valmieras kājnieku pulku vecākā ārsta rīcībā, bet no turienes piekomandēts Austrumu frontes rezerves bataljonam par vecāko ārstu. Pēc bataljona pievienošanas 6. Rīgas kājnieku pulkam J. Prīmanis kā jaunākais ārsts tika piekomandēts Rīgas kara slimnīcai. Prīmaņa ar Tajā ir lūgums pieņemt viņu ārstu brigādes dienestā, vienlaikus apliecinot, ka strādājot par ārstu kara slimnīcā no Prīmanis ļoti godprātīgi pildīja savus pienākumus, tāpēc viņš necieta, ja kāds tos veica slikti. Šī īpašība, šķiet, bija viena no galvenajām J.

Prīmaņa rakstura iezīmēm, kas laiku pa laikam radīja konfliktus darba dzīvē. To apliecina arī kāds kara slimnīcas dokuments. Tas ir J. Prīmaņa ziņojums slimnīcas galvenajam ārstam, kurā viņš lūdz atbrīvot no darba Izsituma tīfa nodaļas māsu Jeremejevu, kas sliktās dzirdes dēļ netika galā ar saviem pienākumiem. Kara slimnīcas arhīvā saglabājies vēl kāds intriģējošs un nemierīgo, nestabilo laiku raksturojošs dokuments. Tas ir ar Prīmaņa ziņojums slimnīcas galvenajam ārstam par kāda neikdienišķa pelnīt naudas tirdzniecības akcijas iekšējās kārtības pārkāpuma izmeklēšanu, kuru J. Prīmanis veica, pildot galvenā ārsta mutisku pavēli gada Prīmani pārcēla uz 3. Jelgavas kājnieku pulku par vecāko ārstu. Pulkā bija divi jaunākie ārsti K. Apinis un J.

Prīmanis savās atmiņās liecināja, ka Kārļa Apiņa vieglā spalva nereti viņam palīdzēja sastādīt ziņojumus pulka komandierim J. Šāda jēdziena lietošana nodrošinātu arī vienotu izpratni attiecībā uz starptautisko praksi, kā arī finanšu un grāmatvedības jomā lietojamiem Starptautiskajiem grāmatvedības finanšu pārskatu standartiem. Pētījuma rezultātā autore ir izstrādājusi un piedāvā apgrozāmo aktīvu definīciju. Apgrozāmie aktīvi ir uzņēmuma rīcībā vai kontrolē esošie līdzekļi: krājumi, līdzekļi norēķinos, nākamo periodu izdevumi, īstermiņa vērtspapīri un naudas līdzekļi vai to ekvivalenti, kas aprit no viena veida citā vienā uzņēmuma ražošanas un finanšu ciklā. LGS Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes, kā arī citus saistošos likumdošanas aktus, kurus izmanto, lai sastādītu kvalitatīvus un salīdzināmus gada pārskatus, autore likumdevējiem iesaka šajos dokumentos sniegt korektu apgrozāmo līdzekļu aktīvu definīciju, kas sekmētu vienotu terminoloģisko izpratni un to pielietojumu.

Secinājumi un priekšlikumi 1. Latvijas likumdošanas aktos Likums par grāmatvedību, Gada pārskatu likums 1. LGS Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes netiek ievērota vienota pieeja attiecībā uz sadaļu Lietotie termini no dažādiem viedokļiem. Lai sekmētu vienotu terminoloģisko izpratni un to pielietojumu, autore iesaka papildināt 1. LGS standartā lietoto termina aktīvi definīciju, kā arī 20 Latgales Tautsaimniecības pētījumi.

Izvērtējot jēdziena aktīvs definīcijas, tiek secināts, ka latviešu valodā pieejamajās definīcijās ir iztrūkstoša būtiska komponente attiecībā uz atzīšanas un kontroles kritērijiem. Jēdziena apgrozāmie līdzekļi terminoloģiskās pieejas attīstība Latvijā veidojusies dažādos ekonomiskās domas attīstības periodos. Gada pārskatu likumā, kā arī citos saistošajos likumdošanas aktos apgrozāmie līdzekļi vispār nav definēti. Latvijas Grāmatvedības standarti arī nedod skaidru priekšstatu par apgrozāmo līdzekļu jēdziena piemērošanu. Ņemot vērā jēdziena apgrozāmie līdzekļi vēsturiskos attīstības aspektus, kā arī mūsdienu tendences attiecībā uz ekonomikā lietojamajām kategorijām un jēdzienu interpretācijām, korekti būtu lietot jēdzienu apgrozāmie aktīvi jēdziena apgrozāmie līdzekļi vietā.

Apgrozāmie aktīvi ir uzņēmuma rīcībā vai kontrolē esošie līdzekļi: krājumi, līdzekļi norēķinos, nākamo periodu izdevumi, īstermiņa vērtspapīru un naudas līdzekļi vai to ekvivalenti, kas aprit no viena veida citā vienā uzņēmuma ražošanas un finanšu ciklā. LGS Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes, kā arī citus saistošos likumdošanas aktus, kurus Sociālo zinātņu žurnāls Nr. Izmantotā literatūra un avoti 1. Gada pārskatu likums Latvijas Vēstnesis, Nr. Pieejas veids 2. Likums Par grāmatvedību Latvijas Vēstnesis, Nrspēkā ar g. Pieejas veids 3. Latvijas Vēstnesis, Nr. Pieejas veids: 4. Ministru kabineta Pieejas veids: 5. International financial reporting and analysis. Croatia: Printed by Zrinski D. Allika I. Rīga: Norden AB, Amatnieku grāmatvedība. Rīga: Latvijas amatniecības kamera, Grāmatvedības pamati. Rīga: Zvaigzne, Accouting theory, 4 th edn. London: Thomson Learning, lpp. Business dictionary, England: Clays Ltd, lpp. HOFS K. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, Intermediate Accounting. Grāmatvedības attīstība Latvijā. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, Rīga: Biznesa vadības koledža, lpp. Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Avots, lpp. Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Jumava, Aktīvi [tiešsaiste], [atsauce gada Aktīvi [tiešsaiste], [atsauce gada Asset [tiešsaiste], [atsauce gada Pieejas veids: Summary The aim of the research is to evaluate the interpretation of the term current assets in research and literature of the field.

The tasks of the research are to explore the interpretation of the term assets in research and literature of the field in Latvia and abroad, to trace the historical development of the term current assets in Latvia, and to research the interpretation of the term current assets in research and Sociālo zinātņu žurnāls Nr. The bitcoin naudas peļņa methods are qualitative research methods content analysis and cases studies recognized in research and literature of the field in Latvia and abroad. In order to facilitate single terminological understanding and its application the author suggests to supplement the definition of the term assets used in Accounting Standard of Latvia No. The author suggests to supplement this definition by the words are credibly estimable and being in possession or under control ; as a result, the definition of the term assets provided by the author is as follows: Assets are resources being in the disposal or control of an enterprise, which are gained in disposal as a result of past events, are credibly estimable and from which the enterprise shall gain economic benefit in the future. The development of the terminological approach of the notion current assets in Latvia has occurred in various periods of the economic thought. In the Annual Accounts Law as well as other related legislative acts current assets are not defined at all. The Accounting Standards of Latvia also do not provide a clear view on the application of the term current assets.

Taking into consideration the aspects of the historical development of the term current assets and contemporary trends in relation to the categories and interpretations of terms applied in economics, it would be correct to use in Latvian the term apgrozāmie aktīvi current assets instead of apgrozāmie līdzekļi. Such application of the term would also ensure single understanding in relation to the international practice as well as the International Accounting Financial Statements Standards used in the field of finance and accounting. As a result of the research the author has developed and offered the definition of current assets. The traditional way of life concerns not only treatment of things, but important is also the environment of traditional management. Development plans have to define the context of the cultural landscape protection kas ir nākotnes līgumu tirgū management of premises and areas around the old rural homesteads, having regard to land rights, and should be targeted for biodiversity conservation process. Such areas are not only of local but also of global importance. A highly measurable art is the skill to use and involve the ancient country estate in the landscape and ancient heritage of the most valuable items in the modern landscape, synthesis of the modern landscape of cultural value.

As a result, visual character of poor quality is reduced, by giving new modernist trends to Courland traditional country yard landscape areas. Traditional country house landscape for contemporary original, harmonious environment, which is malleable in balance with man and nature, under the umbrella of cultural landscape values. Scientific research results provide an important contribution to the future of rural municipal administrative territorial development to enhance, restore or create new sustainable landscapes, based on balanced and harmonious relationships between economic activities, kas ir nākotnes līgumu tirgū needs and cultural environment. Keywords: Country house, harmonious environment, Courland farmsteads, sustainable landscapes, traditional country yard. Ievads Tradicionālā lauku viensēta Latvijā ar savu apkārtējo ainavu ir augsti vērtējams un saglabājams kultūrvēsturiskais mantojums. Daudzu tradicionālo lauku viensētu mūži sniedzas iepriekšējos gadsimtos, par ko liecina milzu dižkoki, kas sastopami gandrīz katrā lauku sētas pagalmā. Lielajos pagalma kokos cilvēki saskatīja dievisķo klātbūtni, varenību un svēti tos godāja. Pateicoties latviešu dzīves uztverei un vēsturiski senajam dzīves veidam, tradicionālajās latviešu lauku sētās ir tik daudz veco senatnes liecinieku. Kurzemes reģiona viensētas no reģionālās arhitektūras un ainavisko īpatnību viedokļa veido kultūrvēsturiskās telpas identitāti, kas īpaši svarīgi ir apzināt pašreizējās administratīvi teritoriālās reformas attīstības laikā.

kā noteikt forex padomnieks universal instrukcija kā pelnīt naudu izmantojot internetu

Etniskā kopība un tās tradicionālās izpausmes kultūrā, Sociālo kas ir nākotnes līgumu tirgū žurnāls Nr. Tradicionālais dzīvesveids, ir ne tikai attieksme pret lietām, bet svarīga ir arī pati vide, kurā notiek tradicionālā saimniekošana. Augsti novērtējama māksla ir kriptovalūtas tirdzniecība mobilajā ierīcē pielietot un iesaistīt seno lauku sētu ainavu, un senču mantojuma vērtīgākos priekšmetus mūsdienīgā ainavā, tā sintezējot mūsdienu ainavā kultūrvēsturiskās vērtības. Rezultātā, ap tradicionālajām lauku sētām mazinātos vizuāli nekvalitatīvais raksturs, kas mūsdienās ir izveidojies ekonomisku un politisku apsvērumu dēļ. Lauku sētas ainavas iegūtu laikmetīgi oriģinālu, harmonisku vidi, kas ir plastiska līdzsvarā ar cilvēku un dabu, ko vieno kultūrvēsturiskās ainavu vērtības. Rastos ilgtspējīga, estētiska un praktiska lauku ainaviskā telpa ap Kurzemes lauku sētām, līdzi cilvēkam un laikam, nezaudējot galvenās senču vērtības. Zinātniskā darba pētījuma objekts tradicionālās lauku viensētas kultūrainava un tās identitāte Kurzemes kultūrvēsturiskās telpas kontekstā, ievērtējot ģenēzes procesus laika izteiksmē. Mūsu sabiedrībā aktuālais izpratnes līmenis par kultūrvēsturisko mantojumu diemžēl vēl joprojām ir Latvijā ir vērojama veco koka ēku demontāža, kas Skandināvijā bija raksturīgs gados. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ir pagājuši 20 gadi, bet likumdošanā nav noformulēta strikta attieksme pret kultūras mantojumu Pasaulē sabiedrības izglītošanai pievērš ļoti lielu uzmanību.

Eiropā krasas izmaiņas attieksmē pret kultūras mantojumu un tradīcijām notika pēc kultūras revolūcijas, kad bija zuduši vairāki Stokholmas priekšpilsētu rajoni, nolīdzināti daudzi Eiropas mazpilsētu centri un uz sabrukšanas sliekšņa atradās daudzi viduslaiku pilsētu centri. Attieksme pret vecajām ēkām un lauku sētām bija tikpat noraidoša kā mūsdienās Latvijā. Vērtīgās lauku sētas strauji zaudē savu pastāvēšanu un vēsturiskās vērtības, bezpalīdzīgi pakļaujoties likteņa un ekonomiskajai ietekmes varai 1. Rietumvalstis ieguldīja lielus līdzekļus sabiedrības izglītošanai par vēsturiskajām vērtībām. Tika organizēti sabiedriski pasākumi, izveidotas nodokļu atlaides kultūras pieminekļu īpašniekiem, atviegloti kredīti, masveidā izdoti informatīvi izdevumi, veidotas izstādes, pilsētām un apdzīvotām vietām izstrādāti rekonstrukcijas un attīstības projekti, veicināta tradicionālās amatniecības attīstība, vietējo materiālu ražošana, izveidoti informācijas centri Kurzemes zemnieku lauku sēta Kalnēji Vārmes pagastā autors: Linda Balode, g.

Kurzemes lauku ainavā atrodams bagātīgs kultūras mantojums īpaši teritorijās, kuras neskāra karš t. Kurzemes katla zonākas liecina gan par tautas senvēsturi un saimniekošanas tradīcijām, gan objekti, kurus apvij nostāsti un ticējumi. Intensificējoties lauku tūrismam, palielinās interese par vēsturiskām un interesantām vietām Latvijas laukos.

Lai šādus objektus meklētu, inventarizācijas veidā atzīmētu un tādējādi paglābtu no aizmirstības, kopš Projekta laikā izstrādāja un apstiprināja speciālu metodiku kultūras mantojuma identifikācijai četros Ziemeļlatvijas rajonos Limbaži, Valka, Valmiera, Alūksne. Kurzemes reģionā šāda veida inventarizācija un ilgtspējīgas tradicionālo lauku sētu nākotnes ainavas stratēģijas izpēte un izstrāde nav veikta, kas ir pētījuma novitāte. Pētījuma metodika ietver: dabas pamatnes elementu un urbanizētās telpas mijiedarbības, administratīvi teritoriālo plānojuma attīstības koncepciju un kultūrainaviskās telpas estētiskās, socialiekonomiskās un ekoloģiskās kvalitātes izpēti. Tam pamatā ir esošās situācijas un attīstības tendenču salīdzinājums, izlases veida inventarizācija ar fotomateriāliem no Kurzemes tradicionālajām lauku sētām. Lauku pašvaldību teritorijas attīstības projektu analīze ainaviskās telpas kontekstā un socioloģiskās aptaujas rezultātu apkopojums. Pētījumā izmantotās metodes veiktas plānoti, pa kārtām, sistematiskā grafika veidā 2. Pētījuma metožu secība autors: Linda Balode, g. Zinātniskā darba hipotēzes pieņēmums postulē, ka izkopjot prasmi ilgtspējīgi apsaimniekot kultūrainavisko vidi un iesaistot tradicionālās lauku sētas elementus pašreizējā ainavā, būtu iespējams saglabāt Kurzemes lauku sētai raksturīgo tēlu un vēsturiskās iezīmes.

Zinātniskā darba mērķis ir izpētīt transformācijas procesus un izdarīt prognozes atbilstoši jaunajām sociālekonomiskajām un ainaviski telpiskajām prasībām Latvijā. Līdz ar to zinātniskā darba uzdevumi ir: 1 izpētīt reģionālās iezīmes un vides mērogu; 2 prognozēt sagaidāmās funkcionālās un kompozicionālās pārvērtības ainavā. Koki nozīmīgākie lauku sētu ainaviskās telpas organizācijas elementi Tradicionālā Kurzemes lauku sētas ainava nav iedomājama bez kokiem un krūmiem. Kokaugi tradicionālās lauku sētas ainaviskajā telpā ir vieni no nozīmīgākajiem telpiskās organizācijas elementiem. Koki un krūmi sekmē dabiskās vides elementu pareizu savstarpējo attiecību veidošanos.

Tie atjauno skābekļa saturu gaisā, paaugstina gaisa mitrumu, ierobežo vēja darbību, uztver putekļus, slāpē trokšņus, papildina gaisu ar daudzām ēteriskajām vielām, kas labvēlīgi ietekmē, nostiprina un uzlabo mūsu veselību 6. Ierīkojot lauku sētu, senatnē vietu tradicionālajai lauku sētai un līdumiem izvēlējās tajās vietās, kur auga ozoli un liepas, jo tur bija visauglīgākās augsnes. Vietu pašai sētai izvēlējās jau esošu lapu koku 28 Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Pārējos košuma augu stādījumus, saskaņā ar dabu un ainavisko reljefu, saimnieki veidoja savām rokām. Senā tradīcija vēsta, ka nevis liepu stādīja pagalmā, bet pagalmu veidoja ap kuplu liepu, jo tās lapotnei jau uzreiz bija jāsargā ēkas no ugunsnelaimes 3. Liepām ir sevišķi labvēlīga aura pret saimes sievām un meitām sētas pagalmā. Bez tam liepa ir ļoti izturīgs koks pret sakņu nobradāšanu. Tās spēj paciest gan cilvēku, gan dzīvnieku iemītās takas gar pašu stumbru. Pa retai liepai vai ozolam tika līnija kļūst bagāta tiešsaistē arī plašajos tīrumos, ko izmantoja laukstrādnieki pusdienas laikā kā paslēptuvi no spožas saules un pusdienošanas vietu.

Ozoli tika stādīti arī Jāņkalniņā. Kurzemes zemnieku fibonacci forex tirdzniecības sistēma sēta Zābaki Vārmes pagastā autors: Linda Balode, g. Vai arī Jāņuguns pakalnu meklēja tur, kur jau auga kupls ozols, āderu krustpunktā. Šos kokus joprojām dabā iesēj sīļi, jo āderu krustpunktos tie iekārto ziemas barības krātuves, un parasti pavasarī kāda no zīlēm arī iesakņojas. Vēl ozola vieta bija stāvu upju krastu un gravu augšmalās kā arī iebraucamā ceļa sākumā. Senajām tradīcijām raksturīgi, ka pagalmā bez centrālā koka liepas, vēl auga mātes un auglības koks ābele. Savukārt pīlādzis bija sargātājs no ļaunuma ienākšanas sētā. kā izsekot bitcoin tirdzniecību

Kļava, osis, goba, vīksna, vēlākos laikos arī kastaņa, varēja augt sētas ziemeļu pusē vai pie dzīvnieku aplokiem, kur tos izmantoja noēnojumam. Bieži vien sētas ziemeļu vai ziemeļaustrumu pusē aizsardzībai no stipri aukstajiem vējiem un sniega tika rindā stādīts egļu dzīvžogs. No skuju kokaugiem Pie dažām sētām parādās pat veselā rindā stādītas tūjas. Savukārt kļavas un ošus neatstāja nedz tīrumā, nedz sakņu dārzā. Ne velti Latvijas lauku ainavā dižkoku ir vairāk Sociālo zinātņu žurnāls Nr. Dižkoki ir neatsverams skaistuma elements Kurzemes lauku sētu ainavā. Lauku sētās lielie koki funkcionēja, kā zibens novedēji, vasaras karstumā radīja maigi patīkamu patvēruma ēnu. Tos izmantoja arī kā bišu dravas, vai kā robežzīmes. Par robežzīmju kokiem vairākumā tika izvēlēti liela auguma koki, kā egles, ozoli, vīksnas, kam mizā tika iegriezti krusti vai kādas citas dievišķās zīmes. Savukārt latviešu agrāko laiku biškopība visos laikos ir pētīta un aprakstīta, sniedzot arī labu ilustratīvo materiālu.

Stendes apvidū, kā arī cituviet Kurzemē, sākoties No lielā dravas koku skaita, kas reiz bijis mūsu mežos, palikuši tikai nedaudzi. Daudzās mājās gan vēl bija bluķu stropi, taču arī tos jau izspieda modernie bišu skapīši 4. Kurzemes zemnieku lauku sēta Ozoli Vārmes pagastā autors: Linda Balode, g. Vecie kluči, kas bija gan vertikāli, gan slīpi guloši, pamazām satrunēja un pazuda. Līdz ar jauno laiku stropiem ieviesās ari modernākas biškopības metodes. Mūsdienās medus izmantošana ir kļuvusi aizvien niecīgāka, to aizstāj mākslīgi veidots medus vai cukurs, kura dziednieciskās vērtības ne teju nav salīdzināmas ar dabīgu bišu medu. Tradicionālajās Kurzemes lauku sētās vienmēr bija pa kādai bišu saimei, kas šodien tiek pamazām aizmirstas 3. Lielie vecie koki lauku sētā ir ne tikai estētisks ainavas elements, bet arī dabas piemineklis, un, ja kāds no tiem tiek traumēts vai aiziet bojā, zaudējums ir neaprēķināms. Ir jādara viss, lai iespējami ilgāk šo skaisto sētas rotu saglabātu arī nākamajām paaudzēm. Ar katru gadu veco aizsargājamo dižkoku skaits samazinās. Tie cieš no dabas stihijām, dabiski noveco, vai cilvēku radītās sekas tos neatgriezeniski noposta. Galvenie dižkoku vērtēšanas rādītāji ir koka apkārtmērs 1,3 metrus no zemes, kā arī aptuvenais vecums, ko populārzinātniskajā literatūrā precizēja Latvijas dižkoku pētīšanas pamatlicējs, mežkopis, Staņislavs Saliņš Precīzi koku vecumu nav iespējams noteikt, jo 30 Latgales Tautsaimniecības pētījumi.

Tomēr ir vajadzīgi arī veci koki, jo tieši šie koki kalpo par mājvietu vai barības bāzi daudziem meža iemītniekiem, tai skaitā meža kaitēkļu dabiskajiem ienaidniekiem 8. Īpaši vērtīga ir veco lapu koku kreves krokainā miza, kas nodrošina piemērotu dzīves vidi lielam daudzumam dzīvo organismu Ja ap lieliem, savrup augošiem veciem kokiem ir nodrošināti gaišāki apstākļi, tad šādi koki ir dzīvesvieta ne tikai kukaiņu sugām, bet arī dažādām gaismas prasīgām ķērpju sugām. Dižkoku raksturīgākā atrašanās vieta ir ārpus meža, lauku sētu un muižu tuvumā 4. Ilgtspējīga, dabai draudzīga lauku sētas ainava Latvietim sēta vienmēr bijusi dzīves telpa, kur katram elementam ir praktiska un arī estētiska vērtība.

Lai arī minētais pamatprincips saglabājas, dārza labiekārtošana mainās līdzi laikam. Vides labiekārtošana arvien biežāk tiek veikta ļoti pārdomāti un dārza kopējais veidols tiek saskaņots ar mājas stilu un saimniekiem būtiskām vajadzībām. Tiek augsti vērtēts ne tikai estētiskais, bet arī ekoloģiskais, praktiskais un ilgtspējīgais tradicionālās lauku sētas labiekārtošanas princips.

Ekonomiski veiksmīgas, savstarpēji sociāli vienotas un ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikums ir kvalitatīva apkārtējā un lauku sētas ainaviskā vide 5. Kurzemes zvejnieku lauku sēta, Nīcas novads autors: Linda Balode, g. Vide ir vērtīga pati par sevi kā dzīves pamats, kā arī ekonomisko un sociālo iespēju galvenais avots, nodrošinot dabas resursus, iedzīvotāju nodarbinātību, iespēju atpūsties un pavadīt brīvo laiku. Mazpārveidotā vide un lauku sētu ainava ir viens no visvērtīgākajiem Kurzemes reģiona resursiem. Šo teritoriju uzturēšana un stiprināšana ir galvenais pasākums turpmākai reģiona ilgtspējīgai attīstībai. Tradicionālo Kurzemes lauku sētu teritorijas nepieciešams pasargāt no nepiemērotas attīstības. Vietējā līmenī vairums cilvēki prot novērtēt dabas vērtības, Sociālo zinātņu žurnāls Nr. Reģions var lepoties ar savām augstvērtīgajām teritorijām, kur kultūrainavas un daba saglabājusies līdz mūsdienām. Nepieciešams ne tikai saglabāt esošo situāciju reģionā, bet arī jāmeklē pozitīvas saiknes starp vides, sociālo un ekonomisko ietekmi katrā sētas ainaviskajā telpā atsevišķi 6.

Kurzemes lauku sētu ainavisko telpu iedalījums autors: Linda Balode, g. Telpiskās plānošanas un reģionālas attīstības politikai jābūt līdzsvarotai un jāintegrē sabiedrības atšķirīgās prasības, idejas un mērķi. Ir būtiski svarīgi, lai Kurzemes lauku sētu attīstības politika, kas attiecas uz nodarbinātību, infrastruktūru un investīcijām, galvenokārt tiktu noteikta saskaņā ar ilgtspējīgas harmonijas principiem. Visai ainavu arhitektūras mākslas kultūrai raksturīgas divas savstarpēji vienotas, bet atšķirīgas tendences: mākslas veidu sintēze, jeb tiešsaistes tirdzniecības rokasgrāmata, kā arī tendence tiem stabilizēties ar specifikas smalkāku izkopšanu. Dažkārt pārsvaru gūst tikai viena no tendencēm, izpaužoties savā starpā nevienmērīgi 9. Tas attiecināms arī uz ilgtspējīgu lauku ainavu, kas sevī ietver divas nozīmīgas sadaļas: ekoloģisko, dabas veidoto un estētisko, cilvēka radīto ainaviskajā telpā.

Cilvēki nepārtraukti cenšas izmainīt apkārtējo ainavu sev par labu, nenovērtējot turpmākās sekas, ko šī rīcība var dot. Pirmais solis uz ilgtspējīgāku ainavisko telpu būtu nepieciešamība atzīt ekoloģisko realitāti un sociālekonomiskās problēmas valstī kopumā un tad izvērtēt arī atsevišķo ainavisko telpu iespējas attīstīties. Ikviena dabas vide var būt estētiski pievilcīga, taču ekonomiska spiediena ietekmē tā iztērējas. Vides vērtību zudums uzskatāms joprojām par neveiksmīgu, tomēr ļoti nepieciešamu kompromisu ekonomiskajai attīstībai.

Nav pareizi uzskatīt vidi par tādu 32 Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Cilvēks ir dabas daļa un apkārtējā vide nevar būt tikai dekorācija. Ilgtspēja lauku sētas ainaviskā vidē prasa, lai cilvēks būtu dabas daļa, kas papildinātu dabas ciklu, to nekādā veidā netraumējot un nemēģinot izjaukt. Lauku sētas iedzīvotājiem ir jāsaglabā dabiskais līdzsvars un bioloģiskā daudzveidība. Pamats ekonomiski spēcīgai lauku teritoriju izveidei un attīstībai izkopta tradicionālās lauku sētas identitāte ar maksimāli saglabātu bioloģisko vides daudzveidību Aizskarot tēmu par bioloģisko daudzveidību lauku sētā, noteikti ir jāmin plašo agroainavu izveidi lauku ainaviskajā telpā, kas būtiski maina tradicionālo, latviešu kultūrainavisko vidi. Izveidot kontu. Tava epasta adrese. Pārtraukt paroli. Kredīts Hipotēka Microloam Aizdevumi Kārtis. Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Nodokļu parādi un nodevas: atspoguļojums grāmatvedības un nesaskaņas norēķiniem nodokļu parādu kontā Finanšu sektors: Krievijas Federācijas centrālās bankas ziņojums pagājušajā gadā Likumdošanas bāze no Krievijas Federācijas piemēra pildīšanas 11 darījumu Eksāmens: starptautisko ieguldījumu darbību regulēšana starptautiskajās organizācijās Mājsaimniecību izlases apsekojuma veikšanas metodes.

Izdevumi galapatēriņam Iedzīvotāju skaits Iedzīvotāju izmaksas kā ostage līmeņa 1. Kiselevā Bitcoin tirdzniecības reģistrs. Seliverstors Demogrāfiskā situācija Pleskavas reģiona izglītības un metodiskā ceļvedī. Demogrāfiskās politikas rādītāji: Vai mūsu izvēle? Nacionālās mērvienības, kas iekļautas ECC Rūpniecība un lauksaimniecība Lielbritānija, kas nozare ņem lielāko daļu Lielbritānijas ekonomikas Visvairāk strādīgāko valstu vērtējums pasaulē galvenās Lielbritānijas ekonomikas filiāles gadā Francija Lauksaimniecība: attīstības līmenis, galvenās nozares, kāda veida lauksaimniecība ietver Franciju Pasaules finanšu tirgus funkciju finansiālais līdzsvars Lauku iedzīvotāju nodarbinātības struktūra neformālā sektorā Kopsavilkums par Krimas līgumu par tēmu "Krimas iedzīvotāji Krievijas IKP pēc IKP ienākumu procentuālā gada pēc nozares Mercedes Credit programma Liels deju lilijas stila dejas Lauku mājas no pabeigta žurnāla un zem saraušanās projektiem un cenām no mājas Baļķu pabeigti projektiem Koka māja veidošana no log - posmiem Kā aizņemties tele2 Kāpēc ir bagāti bagāti un nabadzīgi slikti?

Latvija, tauta, valsts, vēsture, patriotisms, taisnība, neatkarība

Kā ietekmēt aizdevuma apstiprināšanu? Kā tīrīt māju no negatīvās, bojājumiem un ļauno acu Kā tīrīt zemes gabalu no vecajiem mirušajiem īpašniekiem Kas jums ir nepieciešams veikt naudas aizdevumu? Krugman, M. Latvijas ekonomikas pērstrukturizācijas problēmas jaunās ekonomikas apstākļos. Toronto : McGraw-Hill Ryerson, c Lipsey, Christopher T. Toronto : Addison Wesley, c Gerard Adams. New Jersey [etc. Instructor's manual and test bank to accompany Macroeconomics [by] Stephen D. Boston [etc. Ragan, Richard G. ISBN Student text. Oxford : Oxford University Press, c Upper Saddle River, N. Scarborough : Prentice Hall Canada, c Abel, Ben S. Bernanke and Dean Croushore. Addison- Wesley series in economics. Lībermanis G. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Žurnāls Kapitāls periodisks izdevums kā noteikt forex padomnieks universal instrukcija mēnesī. Latvijas Bankas ceturkšņu un gada biļeteni.

Latvijas Bankas mājas lapa: 5. Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa: 6. Latvijas Finanšu ministrijas mājas lapa: 7. Latvijas Ekonomikas ministrijas mājas lapa: : 8. Latvijas Universitātes studiju noteikumi: 9. Ministru kabineta kriptogrāfijas dienas tirdzniecības signāli lapa: Saeimas mājas lapa: Eiropas Savienības mājas lapa: Māris Pūķis Kursa anotācija Kursa mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas publiskās pārvaldes analīzē. Tiek aplūkotas publiskās pārvaldes formas, funkcijas, dalībnieki un viņu motivācija, lēmumus ietekmējošie faktori, politikas īstenošanas formas un politikas ietekmes novērtēšana. Publiskās pārvaldes process tiek aplūkots vairāku teoriju kontekstā, tiek analizēti aktuālu problēmu piemēri Latvijā un Eiropas Savienībā. Rezultāti Studenti iegūst teorētisku izpratni par publiskās pārvaldes dalībniekiem un viņu mijiedarbību ar sabiedrību, kā arī priekšstatu par vairākām pieejām, principiem un vērtēšanas metodēm. Kursa gaitā studenti apgūst praktiskas iemaņas ētisko, ekonomisko, ideoloģisko un tiesisko metožu pielietojumā publiskās pārvaldes lēmumu pamatošanai un dažādu metožu lietošanā to ietekmes novērtēšanai.

Publiskās pārvaldes formas globālajā, Eiropas, nacionālajā, reģionālajā un vietējā mērogā. Institucionālisms un elitārisms. L3, S1 2. Publiskās pārvaldes funkcijas, to rezultātu prognozēšana un novērtēšana, to sadalijums atbilstoši subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem. L3, S1 3. Indivīda darbība publiskajā pārvaldē saskaņā ar publiskās izvēles teoriju, grupu interešu ietekme un politisko procesu un sabiedrības intereses. L6, S2 4. Lēmumu pieņemšanas ētiskās, ekonomiskās, ideoloģiskās, tiesībpamatotās un demokrātiskās iesaistīšanas metodes L18, S4 5. Lēmumu īstenošanas metodes: inkrementālā, racionālā un jauktā, ideālu un procedūru ietekme uz lēmumu īstenošanu.

L8, S4 6. Rezultātu novērtēšanas metodes, rezultatīvo rādītāju izmantošana un salīdzinājuma bāzes kriptogrāfijas starpnieks. Cik demokrātiska ir Latvija? Kļaviņa S. Polits K. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes lietās sekretariāts,lpp. Jansone D. Watkins T. Wahington, D. Latvijas vēstnesis LR oficiālais laikraksts. Ekonomikas doktors, asoc. Māris Purgailis Dr. Daina Šķiltere Kursa anotācija Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar sociālekonomisko procesu analīzes un prognozēšanas metodēm un iemācīt studentus patstāvīgi izstrādāt prognozes. Kursā apskatīta sociālekonomiskās analīzes un prognozēšanas nozīme valsts pārvaldes un pašvaldību lēmumu pieņemšanas un plānošanas procesā.

Studiju kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas situācijas analīzes un prognozēšanas statistisko, ekspertmetožu un kombinēto metožu pielietošanā. Rezultāti Apgūstot kursu, studenti iegūst akadēmiskās kompetences zināšanas, izpratni par mūsdienu metodēm sociālekonomisko procesu analīzē un prognozēšanā, kā arī profesionālās kompetences spēju patstāvīgi, radoši pielietot apgūtās analīzes un prognozēšanas metodes, izmantojot datorprogrammas; spēju identificēt citu autoru prognozēs izmantotās metodes, spēju novērtēt to ticamību. Sociālekonomiskās analīzes un prognozēšanas nozīme, informatīvais nodrošinājums L2 2. Analīzes un prognozēšanas principi, etapi, prognožu klasifikācija un prognozēšanas kāpēc binārās opcijas tiek uzskatītas par maldinošām attīstība L4,S2 3.

Sociālekonomisko parādību dinamikas analīze un prognozēšana L2, S4 4. Dinamikas rindu galvenās tendences analīze, modelēšana un prognozēšana L4, S6 5. Sociālekonomisko rādītāju sezonālo un ciklisko svārstību analīze un prognozēšana L4, S4 6. Sociālekonomisko rādītāju ietekmējošo faktoru analīze un prognozēšana L4, S4 7. Ekspertmetožu pielietošanas iespējas un nozīme sociālekonomiskajā analīzē un prognozēšanā L4, S4 8. Ekspertvērtējumu iegūšanas paņēmieni un apstrāde L4, S4 9. Vasermanis E. Prognozēšanas metodes. Šķiltere D. Prognozēšanas metodes: www. Hanke, John E. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbu izpildei kursā Pieprasījuma prognozēšana. Intervālprognožu noteikšanas metodes ilgtermiņa statistiskajā prognozēšanā. Statistikas un pārvaldes problēmas Zin. Ekspertmetožu pielietošanas iespējas prognozēšanā, rakstu krāj. Autoregresijas modeļu izmantošanas iespējas prognozēšanā. Vadības zinātne. Statistiskajā prognozēšanā izmantojamās informācijas kvalitātes uzlabošanas problēmas, to risinājumu paņēmieni. Purgailis M. Reģionālās attīstības prognozēšanas metodika. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā. Krastiņš O. Spyros Makridakis, Steven C. Carnot N. Economic Forecasting. Great Britain, p. Hendry David F. Understanding Economic Forecasts. London, Cambridge Press p. Loveridge D. The Art and Science of Anticipating the Future. International Journal of Financial Forecasting 2. Forecasting Principles 4. Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti.

Zinātniskie raksti. Ghysels E. Lawrence K. Līnija kļūst bagāta tiešsaistē Kavale Priekšzināšanas Ekon, Makroekonomikas analīze Kursa anotācija Studiju kursa mērķis ir apgūt publiskā sektora un pašvaldību finanšu politikas veidošanas pamatus un instrumentus, kā arī izprast to pielietošanas ekonomiskās sekas. Noskaidrot finanšu politikas lomu valsts publiskajā pārvaldē un tautsaimniecības attīstībā. Analizēt budžeta sistēmu, tās uzbūvi un budžeta veidus, kā arī budžeta veidošanas metodes dažādos ekonomiskajos apstākļos. Pētīt valsts ieņēmumu un izdevumu politiku, kā arī apgūt pašvaldību budžetu ieņēmumu un izdevumu politiku kā īpašu valsts finanšu sfēru. Rezultāti Kursa apgūšanas rezultātā studējošie iegūst izpratni par publiskā sektora finanšu politiku kopumā, prot to novērtēt un veidot. Studējošie apgūst pamatiemaņas patstāvīgi analizēt budžeta, nodokļu un valsts izdevumu plānošanu un politiku, izprot to savstarpējās sakarības un atkarību. Studējošie iegūst prasmes finanšu politikas un budžeta veidošanā pašvaldībās. Kursa apguve dod iespēju sekmīgāk apgūt citus programmas priekšmetus un izskaidrot to kopsakarības, kā arī kvalitatīvi iesaistīties valsts finanšu politikas veidošanā.

Valsts loma ekonomikā, publiskā sektora jēdziens. Valsts budžets galvenais bitcoin naudas peļņa sektora finanšu instruments. L4,P4 3. Budžeta sistēma un plānošanas metodes.

  1. Tommy Ek.
  2. Latgales Tautsaimniecības pētījumi - PDF Free Download
  3. Blockchain crypto ieguldījumu grupa

L2, P4 4. Budžeta deficīts un valsts parāds: teorija un prakse. Nodokļu sistēma un politika. Valsts budžeta izdevumu politika. Sociālās sfēras izdevumu finansēšanas politika. L8, P6 8. Pašvaldību budžeta tiesības un finanšu politika. Budžeta reformas. Valsts budžeta veidošanas attīstības tendences Latvijā un pasaulē. Valsts Kanceleja Public Finance. Harvey S. Rosen and Ted Gayer Fiscal Administration. Analysis and Applications for the Public Sector. John L. Mikesell, Valsts ieņēmumu teorijas pamati. Mācību līdzeklis. Andrejeva, K. Public Finance and Public Policy. Hillman A Strategic Public Finance. Stephen J. Bailey Nodokļu politikas un administrēšanas pamati. Kavale, A. Rubin I. S Handbook of Public Economics. Alan J. A Reference Book for Transition Countries. Žurnāls Kapitāls 2. Finanšu ministrijas mājas lapa: 3. Valsts Ieņēmumu dienesta mājas lapa: 4. Saeimas mājas lapa: 5. Žurnāls Latvijas Ekonomists 6. Likums Par budžetu un finanšu vadību Likums Par pašvaldību budžetiem Žaneta Ilmete Kursa anotācija Studiju kursa mērķis ir nodrošināt studentus ar zināšanām par projektu vadīšanas teorētiskiem jautājumiem, projektu vadīšanas procesu un tā realizācijā pielietojamām metodēm un tehniku. Rezultāti Kursu noslēdzot, studenti pratīs patstāvīgi sastādīt projektu pieteikumus, veikt projektu izmaksu finansiālo analīzi un izvērtēt dažādu alternatīvo variantu efektivitāti gan no finansiāla, risku un stratēģiskās nozīmības viedokļa.

Studiju kursa apguves rezultātā studenti gūs arī priekšstatu par projektu vadīšanas procesu kopumā. Viņi iepazīsies ar svarīgākajām projekta startā, plānošanā, kontrollingā un noslēgumā lietojamām tehnikām un metodēm, apgūs tīkla plānošanas tehniku un tās dažādus variantus CPM, PERT, MPMGanta diagrammas, integrētās vadīšanas metodes, kā arī ar projektu organizācijas formām un lomu sadalījumu projektos. Projektu vadīšanas pamatjēdzienu skaidrojums. Projektu vadīšanas process un tā būtība. Projekta norises process un tā modeļi. Projektu organizācijas modeļi un lomu sadalījums tajos. L2, P2 5. Projekta komanda, projekta komandas vadība un projekta kultūra. Projektu interesenti un to analīze. Projektu riski. Projekta panākumi un neveiksmes. Projektu vadīšanas attīstības vēsture, starptautiskie standarti un sertifikācijas sistēmas. Projektu identifikācija. L2, P4 L2, P2 Projekta risinājumu izvērtēšanas modeļi. Projekta priekšlikuma sastādīšana un projektu finansēšana. Projektu starts, un to organizācija. Projektu darbu struktūra. Tīkla plānošanas tehnika. Projekta darbu un laika plānošana. Projektu resursu plānošana. P2 Projektu izmaksu plānošana. Projektu kontrollings. Projektu koordinācija un personāla vadīšana. Projektu noslēgšana. Ilmete Z. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas. Clifford, F. Gray, Erik W. Project Management: The Managerial Process.

Cleland, David I. Project Management: Strategic Design and Implementation, 5th. Jack R, Samuel. Jack R. Project Management, A Managerial Approach. Kerzner Harold, Ph. European Commission, Version 2. International Journal of Project Management 2. Andris Deniņš Datorzinātņu mağistra grāds, lekt. Juris Krasts Dr. Džineta Dimante Kursa anotācija Kursa mērķis ir dot iespēju studentiem gūt zināšanas par jaunākajām metodēm līdzsvarotas attīstības vadīšanā un informāciju tehnoloģiju izmantošanu šo metožu nodrošināšanā. Kursa uzdevumi: noskaidrot līdzsvaroto rādītāju sistēmas pamatelementus, tās ieviešanas priekšnoteikumus un ieviešanas posmus, analizēt dažādu nozaru uzņēmumu vadīšanā nepieciešamo radītāju priekšrocības un trūkumus, apgūt intelektuālā kapitāla novērtēšanas metodes, izveidot praktiskas iemaņas datu bāzēs glabātās informācijas izmantošanā lēmumu pieņemšanā un vadības procesā. Praktiskajos darbos un semināros studenti attīstīs prasmes izvēlēties atbilstošākos rādītājus, metodes un modeļus, kas raksturo konkrētu nozaru uzņēmumu finanšu stāvokli un līdzsvarotu attīstību, kā arī analizēs to dinamiku. Kurss iepazīstina ar statisko metožu, salīdzinošās vērtēšanas, finanšu analīzes un citu metožu pielietojumu biznesa informācijas analīzes sistēmās.

Rezultāti Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par līdzsvaroto rādītāju sistēmu kā komunikācijas rīku, stratēģiskās vadības sistēmu un efektivitātes rādītāju sistēmu, par tajā izmantoto rādītāju izvēles problēmām, kā arī kvantitatīvo mērķu nospraušanas metodēm. Studenti spēj patstāvīgi izvēlēties efektivitātes rādītājus, spriest par uzņēmējdarbības rezultativitāti, to ietekmējošiem faktoriem, atrast cēloņu un sakarību ķēdītes. Sekmīga kursa apguve dod iespēju studentiem aktīvi piedalīties līdzsvaroto rādītāju sistēmas izstrādē un ieviešanā. Līdzsvaroto rādītāju sistēma stratēģiskajā vadīšanā L4, S2 2. Finanšu analīze, tajā izmantotie rādītāji un to interpretācija. Līmeņatzīmju metode. Informācijas meklēšana LR Uzņēmumu reģistra un Komercreģistra datu bāzē. L6, S4 3. Līdzsvaroto rādītāju sistēmā izmantoto rādītāju izvēle un mērķu nospraušanas metodes L2, S10 4.

medico-historica Volumen X (XXIX)

Biznesa inteliģences tehnoloģijas L2 5. Finanšu perspektīva L2, S6 6. Article 79, paragraph 5, applies to such cables and pipelines. Breaking or injury of a submarine cable or pipeline. Every State shall adopt the laws and regulations necessary to provide that the breaking or injury by a ship flying its flag or by a person subject to its jurisdiction of a submarine cable beneath the high seas done wilfully or through culpable negligence, in such a manner as to be liable to interrupt or obstruct telegraphic or telephonic communications, and similarly the breaking or injury of a submarine pipeline or high-voltage power cable, shall be a punishable offence. This provision shall apply also to conduct calculated or likely to result in such breaking or injury.

However, it fibonacci forex tirdzniecības sistēma not apply to any break or injury caused by persons who acted merely with the legitimate object of saving their lives or their ships, after having taken all necessary kā noteikt forex padomnieks universal instrukcija to avoid such break or injury. Breaking or injury by owners of a submarine cable or pipeline of another submarine cable or pipeline. Every State shall adopt the ir viļņošanās labākā kriptonauda, ​​kurā ieguldīt and regulations necessary to provide that, if persons subject to its jurisdiction who are the owners of a submarine cable or pipeline beneath the high seas, in laying or repairing that cable or pipeline, cause a break in or injury to another cable or pipeline, they shall bear the cost of the repairs. Indemnity for loss incurred in avoiding injury to a submarine cable or pipeline. Every State shall adopt the laws and regulations necessary to ensure that the owners of ships who can prove that they have sacrificed an anchor, a net or any other fishing gear, in order to avoid injuring a submarine cable or pipeline, shall be indemnified by the owner of the cable or pipeline, provided that the owner of the ship has taken all reasonable precautionary measures beforehand.

Right to fish on the high seas. All States have the right for their nationals to engage in fishing on the high seas subject to:. Duty of States to adopt with respect to their nationals measures for the conservation of the living resources of the lietas, kas jāzina, ieguldot kriptovalūtā seas. All States have the duty to take, or to cooperate with other States in taking, such measures for their respective nationals as may be necessary for the conservation of the living resources of the high seas. Cooperation of States in the conservation and management of living resources. States shall cooperate with each other in the conservation and management of living resources in the areas of the high seas. States whose nationals exploit identical living resources, or different living resources in the same area, shall enter into negotiations with kāds ir jaunais bitcoin ieguldījums view to taking the measures necessary for the conservation of the living resources concerned.

They shall, as appropriate, cooperate to establish subregional or regional fisheries organizations to this end. Conservation of the living resources of the high seas. In determining the allowable catch and establishing other conservation measures for the living resources in the high seas, States shall:. Available scientific information, catch and fishing effort statistics, and other data relevant to the conservation of fish stocks shall be contributed and exchanged on a regular basis through competent international organizations, whether subregional, regional or global, where appropriate and with participation by all States concerned. States concerned shall ensure that conservation measures and their implementation do not discriminate in form or in fact against the fishermen of any State. Article 65 also applies to the conservation and management of marine mammals in the high seas. Part VIII. Regime of islands. An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide. Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory.

Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own kā tirgoties ar mazāku kriptovalūtu have no exclusive economic zone or continental shelf. Part IX. For the purposes of this Convention, "enclosed or semi-enclosed sea"means a gulf, basin bitcoin naudas peļņa sea surrounded by two or more States and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet or consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal States. Cooperation of States bordering enclosed or semi-enclosed seas. States bordering an enclosed or semi-enclosed sea should cooperate with each other in the exercise of their rights and in the performance of their duties under this Convention. To this end they shall endeavour, directly or through an appropriate regional organization:. Part X. Land-locked States and transit States may, by agreement between them, include as means of transport pipelines and gas lines and means of transport other than those included in paragraph 1. Right of access to and from the sea and freedom of transit. Land-locked States shall have the right of access to and from the sea for the purpose of exercising the rights provided for in this Convention including those relating to the freedom of the high seas and the common heritage of mankind. To this end, land-locked States shall enjoy freedom of transit through the territory of transit States by all means of transport.

The terms and modalities for exercising freedom of transit shall be agreed between the land-locked States and transit States concerned through bilateral, subregional or regional agreements.

Forex Trading Break Down ! Crazy Education MUST WATCH

Transit States, in the exercise of their full sovereignty over their territory, shall have the right to take all measures necessary to ensure that the rights and facilities provided for in this Part for land-locked States shall in no way infringe their legitimate interests. Exclusion of application of the most-favoured-nation clause. The provisions of this Convention, as well as special agreements relating to the exercise of the right of access to and from the sea, establishing rights and facilities on account of the special geographical position of land-locked States, are excluded from the application of the most-favoured-nation clause. Customs duties, taxes and other charges. Traffic in transit shall not be subject to any customs duties, taxes or other charges except charges levied for specific services rendered in connection with such traffic. Means of transport in transit and other facilities provided for and used by land-locked States shall not be subject to taxes or charges higher than those levied for the use of means of transport of the transit State.

Free zones and other customs facilities. For the convenience of traffic in transit, free zones or other customs facilities may be provided at the ports of entry and exit in the transit States, by agreement between those States and the land-locked States. Cooperation in the construction and improvement of means of transport. Where there are no means of transport in transit States to give effect to the freedom of transit or where the existing means, including the port installations and equipment, are inadequate in any respect, the transit States and land-locked States concerned may cooperate in constructing or improving them.

Measures to avoid or eliminate delays or other difficulties of a technical nature in traffic in transit. Transit States līnija kļūst bagāta tiešsaistē take all appropriate measures to avoid delays or other difficulties of a technical nature in traffic in transit. Should such delays or difficulties occur, the competent authorities of the transit States and land-locked States concerned shall cooperate towards their expeditious elimination. Equal treatment in maritime ports. Ships flying the flag of land-locked States shall enjoy treatment equal to that accorded to other foreign ships in maritime ports. Grant of greater transit facilities. This Convention does not entail in any way the withdrawal of transit facilities which are greater than those provided for in this Convention and which are agreed between States Parties to this Convention or granted by a State Party.

This Convention also does not preclude such grant of greater facilities in the future. Part XI. For the purposes of this Part:. This Part applies to the Area. Activities in the Area shall be governed by the provisions of this Part. The requirements concerning deposit of, and publicity to be given to, the charts or lists of geographical coordinates showing the limits referred to in Article l, paragraph l 1are set forth in Part VI. Nothing in this Article affects the establishment of the outer limits of the continental shelf in accordance with Part VI or the validity of agreements relating to delimitation between States with opposite or adjacent coasts.

Legal status of the superjacent waters and air space. Neither this Part nor any rights granted or exercised pursuant thereto shall affect the legal status of the waters superjacent to the Area or that of the air space above those waters. Common heritage of mankind. The Area and its resources are the common heritage of mankind.

Legal status of the Area and its resources. No State shall claim or exercise sovereignty or sovereign rights over any part of the Area or its resources, nor shall any State or natural or juridical person appropriate any part thereof. No such claim or exercise of sovereignty or sovereign rights nor such appropriation shall be recognized. All rights in the resources of the Area are vested in mankind as a whole, on whose behalf the Authority shall act. These resources are not subject to alienation. The minerals recovered from the Area, however, may only be alienated in accordance with this Part and the rules, regulations and procedures of the Authority. No State or natural or juridical person shall claim, acquire or exercise rights with respect to the minerals recovered from the Area except in accordance with this Part. Otherwise, no such claim, acquisition or exercise of such rights shall be recognized. General conduct of Līnija kļūst bagāta tiešsaistē in relation to the Area. The general conduct of States in relation to the Area shall be in accordance with the provisions of this Part, the principles embodied in the Charter of the United Nations and other rules of international law in the interests of maintaining peace and security and promoting international cooperation and mutual understanding.

Responsibility to ensure compliance and liability for damage. States Parties shall have the responsibility to ensure that activities in the Area, whether carried out by States Parties, or state enterprises or natural or juridical persons which possess the nationality of States Parties or are effectively controlled by them or their nationals, shall be carried out in conformity with this Part. The same responsibility applies to international organizations for activities in the Area carried out by such organizations. Without prejudice to the rules of international law and Annex III, Article 22, damage caused by the failure of a State Party or international organization to carry out its responsibilities under this Part shall entail liability; States Parties or international organizations acting together shall bear joint and several liability.

A State Party shall not however kā uzzināt, kādā kriptogrāfijā ieguldīt liable for damage caused by any failure to comply with this Part by a person whom it has sponsored under Articleparagraph 2 bif the State Party has taken all necessary and appropriate measures to secure effective compliance under Articleparagraph 4, and Annex III, Article 4, paragraph 4. States Parties that are members of international organizations shall take appropriate measures to ensure the implementation of this Article with respect to such organizations. Benefit of mankind.

Activities in the Area shall, as specifically provided for in this Part, be carried out for the benefit of mankind as a whole, irrespective of the geographical location of States, whether coastal or land-locked, and taking into particular consideration the interests and needs of developing States and of peoples who have not attained full independence or other self-governing status recognized by the United Nations in accordance with General Assembly resolution XV and other relevant General Assembly resolutions. The Authority shall provide for the equitable sharing of financial and other economic benefits derived from activities in the Area through any appropriate mechanism, on a non-discriminatory basis, in accordance with Articleparagraph 2 f i. Use of the Area exclusively for peaceful purposes. The Area shall be open to use exclusively for peaceful purposes by all States, whether coastal or land-locked, without discrimination and without prejudice to the other provisions of this Part. Rights and legitimate interests of coastal States. Activities in the Area, with respect to resource deposits in the Area which lie across limits of national jurisdiction, shall be conducted with due regard to the rights and legitimate interests of any coastal State across whose jurisdiction such deposits lie.

Consultations, including a system of prior notification, shall be maintained with the State concerned, with a view to avoiding infringement of such rights and interests. In cases where activities in the Area may result in the exploitation of resources lying within national jurisdiction, the prior consent of the coastal State concerned shall be required. Neither this Part nor any rights granted or exercised pursuant thereto shall affect the rights of coastal States to take such measures consistent with the relevant provisions of Part XII as may be necessary to prevent, mitigate or eliminate grave and imminent danger to their coastline, or related interests from pollution or threat thereof or from other hazardous occurrences resulting from or caused by any activities in the Area. Marine scientific research.

Marine scientific research in the Area shall be carried out exclusively for peaceful purposes and for the benefit of mankind as a whole, in accordance with Part XIII. The Authority may carry out marine scientific research concerning the Area and its resources, and may enter into contracts for that purpose. The Authority shall promote and encourage the conduct of marine scientific research in the Area, and shall coordinate and disseminate the results of such research and analysis when available. States Parties may carry out marine scientific research in the Area. States Parties shall promote international cooperation in marine scientific research in the Area by:. Transfer of technology. The Authority shall take measures in accordance with this Convention:. To this end the Authority and States Parties shall cooperate in promoting the transfer of technology and scientific knowledge relating to activities in the Area so that the Enterprise and all States Parties may kā palikt mājās moms pelnīt naudu therefrom.

In particular they shall initiate and promote:. Protection of the marine environment. Necessary measures shall be taken in accordance with this Convention with respect to activities in the Area to ensure effective protection for the marine environment from harmful jaunas tīmekļa vietnes idejas lai pelnītu naudu which may arise from such activities. To this end the Authority shall adopt appropriate rules, regulations and procedures for inter alia :. Protection of human life. With respect to activities in the Area, necessary measures shall be taken to ensure effective protection of human life. To this end the Authority shall adopt appropriate rules, regulations and procedures to supplement existing international law as embodied in relevant treaties. Accommodation of activities in the Area and in the marine environment. Activities in the Area vai ir vērts ieguldīt kriptovalūtās? be carried out with reasonable regard for other activities in the marine environment. Installations used for carrying out activities in the Area shall be subject to the following conditions:. Due notice must be given of the erection, emplacement and removal of such installations, and permanent means for giving warning of their presence must be maintained.

The configuration and location of such safety zones shall not be such as to form a belt impeding the lawful access of shipping to particular maritime zones or navigation along international sea lanes. Other activities in the marine environment shall be conducted with reasonable regard for activities in the Area. Participation of developing States in activities in the Area. The effective participation of developing States in activities in the Area shall be promoted as specifically provided for in this Part, having due regard to their special interests and needs, and in particular to the special need of the land-locked and geographically disadvantaged among them to overcome obstacles arising from their disadvantaged location, including remoteness from the Area and difficulty of access to and from it.

Archaeological and historical objects. All objects of an archaeological and historical nature found in the Area shall be preserved or disposed of for the benefit of mankind as a whole, particular regard being paid to the preferential rights kas ir bitcoin tirdzniecības bots the State or country of origin, or the State of cultural origin, or the State of historical and archaeological origin. Policies relating to activities in the Area. Activities in the Area shall, as specifically provided for in this Part, be carried out in such a manner as to foster healthy development of the world economy and balanced growth of international trade, and to promote international cooperation for the over-all development of all countries, especially developing States, and with a view to ensuring:.

Production policies. All States Parties shall cooperate to this end. The Authority shall have the right to become a party to any 4 veidi, kā nopelnīt naudu ar bitcoin or agreement resulting from such conferences. Participation of the Authority in any organs established under those arrangements or agreements shall be in respect of production in the Area and in accordance with the relevant rules of those organs.